Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úver a dlh

Dobrý deň, prosím o informáciu kde nájdem údaje – dátumy zverejňovania priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok. Ďakujem

 
V nadväznosti na Váš podnet vo veci dátumov zverejňovania priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorý bol doručený Ministerstvu financií SR dňa 18. mája 2023, Vám uvádzame nasledovné:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje na webovom sídle ministerstva informácie z údajov o novoposkytnutých a poskytnutých spotrebiteľských úveroch na základe ustanovení § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo zverejňuje údaje v lehote a spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým je Vyhláška Ministerstva financií SR č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery (ďalej len „vyhláška č. 289/2010 Z. z.“).

Na základe znenia § 2 pôvodnej vyhlášky ministerstva č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery účinnej do 30. júna 2010, ministerstvo na webovom sídle ministerstva zverejňovalo informácie o objemoch novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a kreditných kariet, o priemerných hodnotách ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov a priemernej hodnoty úrokovej miery pre kreditné karty v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka. Podobne sa postupovalo aj po jej zrušení a zavedení novej vyhlášky ministerstva č. 289/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2010 až do 30. apríla 2018. Ministerstvo v súčasnosti zverejňuje údaje v lehote a spôsobom ustanoveným v § 2 vyhlášky č. 289/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2018, a to informácie o priemerných hodnotách ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov a kreditných kariet najneskôr v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

Z uvedeného vyplýva že Súhrnné informácie o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch veriteľmi a Súhrnné informácie o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „Súhrnné informácie“) boli a sú zverejňované ministerstvom v súlade s uvedenými vyhláškami.

Poznamenávame, že nakoľko ministerstvu nevyplýva z právnych predpisov SR povinnosť uvádzať na svojom webovom sídle dátumy zverejnenia údajov, ani viesť osobitnú evidenciu o týchto dátumoch, dátumy zverejnenia neboli na webovom sídle uvádzané. Z dôvodu veľkého počtu podnetov týkajúcich sa dátumov zverejnenia Súhrnných informácií sa od 2Q 2020 začali uvádzať na webovom sídle ministerstva aj dátumy zverejnenia Súhrnných informácií. Podotýkame, že dátum zverejnenia má len informatívny charakter.

V prípade ak potrebujete zistiť dátum zverejnenia Súhrnných informácií za konkrétny štvrťrok, môžete sa na nás obrátiť v uvedenej veci s uvedením konkrétneho štvrťroku za aký potrebujete vedieť dátum zverejnenia.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

Bratislava 

(dátum zverejnenia: 8. 6. 2023)