Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ostatné

Dividendy vyplatené zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce sa po 1. januári 2017 podliehajú sadzbe dane 7 %, v prípade daňovníkov nezmluvného štátu 35 %. Rada by som sa opýtala na dôvody, prečo Slovensko ešte stále nemá uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia s Hongkongom, keď všetky okolité krajiny, vrátane Českej republiky, tak už urobili. Slovenský občania sú tak znevýhodnení ako v investovaní, tak v obchodovaní s touto krajinou. Ďakujem vopred za informáciu, kedy Slovensko plánuje pristúpiť k uzatvoreniu tejto dohody a ak neplánuje, tak prečo.

 
V nadväznosti na Váš podnet vo veci uzavretia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Hongkongom (HK) a sadzby dane uplatňovanej na dividendy plynúce do HK, ktorý bol doručený Ministerstvu financií SR dňa 31. mája 2021, Vám uvádzame nasledovné:

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa zvýšená sadzba dane vo výške 35 % uplatňuje na vybrané typy platieb vo vzťahu k daňovníkom nespolupracujúcich štátov zadefinovaných v § 2 písm. x) zákona. Ministerstvo financií SR každoročne pripravuje v nadväznosti na uvedenú definíciu zoznam spolupracujúcich štátov. Na tento zoznam sa uvádzajú štáty, s ktorými Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štáty, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná. Zo zoznamu sú následne vyradené štáty, ktoré:
- sú uvedené v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka, alebo
- neuplatňujú daň z príjmov právnických osôb, alebo
- uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb.

Z uvedeného vyplýva, že zvýšená sadzba dane 35 % sa uplatňuje na štáty
neuvedené na tomto zozname Ministerstva financií SR. HK sa na predmetnom zozname pre rok 2022 nachádza, nakoľko je zmluvnou stranou Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. Z tohto dôvodu sa voči daňovníkom HK neuplatňuje zvýšená sadzba zrážkovej dane vo výške 35 %.
Zoznam je dostupný na webovom sídle Ministerstva financií SR: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/platne-ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-z-z-zneni-neskorsich-predpisov/.

V nadväznosti na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia prebiehajú konzultácie medzi SR a HK, avšak predmetná zmluva nepatrí medzi priority MF SR ani pre oblasť uzatvárania medzinárodných zmlúv na obdobie rokov 2022-2023 podľa Správy o vykonávaní medzinárodných zmlúv, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 255 zo 6. apríla 2022.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

S pozdravom

(dátum zverejnenia: 15. 06. 2022)

Pevne verím že adresujem moju otázku na správny kontakt. Pokiaľ tomu tak nie je, veľmi by som ocenil ak ma nasmerujete na vhodné oddelenie ministerstva financií, ktoré sa bude mojej pripomienke venovať.

Píšem, pretože by som vám rád poukázal na jeden nedostatok v zákone o dani z príjmu. Nedávno som sa vrámci môjho štúdia ACCA venoval českému daňovému systému, v ktorom existuje mechanizmus na zníženie základu dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, ktorý (podľa môjho názoru) v slovenskej legislatíve chýba. Konkrétne sa jedná o "Uspokojené bytové potřeby", čo v skratne znamená, že daňový poplatník nie je povinný odvádzať daň z príjmu z predčasného predaja svojej nehnuteľnosti pokiaľ nadobudnuté prostriedky preukázateľne využije na kúpu inej nehnuteľnosti v priebehu dvoch rokov od daného predaja. Ospravedlňujem sa za moje "zjednodušené" parafrázovanie českého zákona, no je to jeden z viacerých príkladov viditeľných vo svete, ktorý dáva možnosť ľudom zmeniť svoju situáciu s bývaním a nebyľ limitivaný veľmi neflexibilnými časovými intervalmi (na Slovensku 5-ročnou dobou potrebnou pre oslobodenie od dane).

Myslím že zakomponovanie obdobného dodatku do našich zákonov by bolo správnym krokom, keďže v tomto momente môže byť časť populácia diskriminovaná zdaňovaním svojich "príjmov", ktoré príjmami v skutočnosti nie sú. Ako príklad by som uviedol veľmi súčasnú situáciu s rastúcimi cenami nehnuteľností. Pokiaľ sa vlastník nehnuteľnosti na mieste A potrebuje presťahovať na miesto B skôr ako po uplynutí piatich rokov of kúpy nehnuteľnosti na mieste A, a má potrebu predať svoje býbanie na mieste A a nadobudnúť nové býbanie v mieste B, je povinný zaplatit daň z príjmu nehnuteľnosti v mieste A ale nemá umožnené znížiť základ dane o náklady vynaložené na nákup nehnuteľnosti na mieste B. Predstavte si, že cena nehnuteľností na oboch miestach je identická, e.g. 200,000 Eur, ale pred tromi rokmi boli ceny týchto nehnuteľností 170,000 Eur (tento príklad je podľa môjho názoru ešte veľmi poddimenzovaný a nárast cien bol výraznejší). Pri súčasných zákonoch sa daňový poplatník dostane do situácie kde bude povinný odviesť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti zo základu 30,000 Eur, pričom 30,000 Eur nepredstavuje na trhu s nehnuteľnostami žiaden zisk, jedná sa len plošné zvýšenie cien. Týmto dostáva štát daňovníka do situácie, v ktorej je nútený vynaložiť nemalé finančné prostriedky na to, aby mohol bývať na tej istej úrovni ako na mieste A. Ako môžete vidieť, nejedná sa o žiadnu špekuláciu či investície s viacerými nehnuteľnosťami. Ide o bežnú situáciu, relokáciu, kde je majiteľ nehnuteľnosti trestaný nastavením daňového systému za zmenu svojho bydliska.

Som presvedčený, že súčasné znenie zákonov s touto situáciou nepočíta, a preto je určitá skupina obyvateľstva postihovaná zdaňovaním, ktoré nie je logické. Veľmi by som ocenil, pokiaľ by bolo možné viesť dlhší rozhovor na túto tému. Podobná úprava zákona je komplexná a môže viesť k zneužívaniu daňových výhod pri špekulatývnych obchodoch, ale verím, že podobne ako v iných krajinách, ako napr. ČR, bude takémuto konaniu možné zabrániť. Vopred ďakujem za váš čas a odpoveď. Dúfam že bude túto chybu v systéme možné napraviť čím skôr. 

Dovoľte nám poďakovať za Váš podnet, ktorý dôsledne zvážime. Jednou z úloh Ministerstva financií Slovenskej republiky je aj prehodnocovať jednotlivé ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s cieľom zefektívniť a zjednodušiť daňový systém, zabezpečiť vyššiu právnu istotu a v neposlednom rade aj odbúrať nadmernú administratívnu záťaž daňovníkov. Preto nevylučujeme, že predmetom posúdenia bude aj Vami navrhovaná legislatívna zmena v oblasti oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti, ktorej vzorom môžu byť schémy využívané v iných krajinách. Avšak momentálne nevieme garantovať, či budú prijaté konkrétne závery v tejto oblasti, a ak áno, v akom časovom horizonte by boli premietnuté do zákona o dani z príjmov pri zohľadnení kvantifikácie vplyvov na rozpočet verejnej správy.

(dátum zverejnenia: 22. 02. 2022)

Prosím, prečo som doposiaľ nedostal finančný bonus za sprostredkovanie očkovania aj keď mi sms a e.mal o tom, že mám nárok na sprostredkovateľský bonus prišiel už 18. novembra 2021 a dostanem ho do 30 dní. Čo s tým ?

 

Odpoveď na Vašu otázku Vám bude odoslaná konkrétnym vnútorným útvarom Ministerstva financií Slovenskej republiky priamo na e-mail, ktorý ste zadali vo formulári, keďže v takýchto prípadoch ide spravidla o individuálne riešenie, pri ktorom môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov. Zverejnenie odpovede na portáli bude možné len v prípade, ak pôjde o všeobecnú odpoveď bez uvedenia osobných údajov.

(dátum zverejnenia: 09. 02. 2022)