Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

 LEGISLATÍVA - INÉ OBLASTI

 

Právne predpisy SR  

Zákony

  1. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  2. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  3. Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  4. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  5. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  6. Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
  7. Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

K zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/2018  Z. z. zo 14. februára 2018 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS)

Jednotlivé opatrenia NBS súvisiace s oblasťou finančného sprostredkovania môžete nájsť na stránke NBS v časti legislatíva, úplné znenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie NBS, oblasť bankovníctva https://www.nbs.sk/sk/legislativa/uplne-znenia-inych-vseobecne-zavaznych-pravnych-predpisov-patriacich-do-kompetencie-nbs/oblast-bankovnictva

 Právne predpisy EÚ

Smernice

Smernice transponované do zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) Text s významom pre EHP

Nariadenia

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z. 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) Text s významom pre EHP