Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ČO JE INVESTOVANIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • investovanie možno považovať za vyššiu a sofistikovanejšiu formu sporenia, kedy sa snažíte vyššou mierou zhodnotiť svoje úspory, a to na úkor súčasnej spotreby
 • ide teda o činnosť zameranú na umiestňovanie finančných prostriedkov, ktoré máte v súčasnosti k dispozícii do rôznych finančných nástrojov, či aktív za účelom ich vyššieho zhodnotenia, zároveň slúži na vytváranie si istej rezervy do budúcnosti
 • svoje financie môžete, okrem ich uloženia na rôzne formy účtov v bankách (napr. termínovaný účet), investovať napr. do kúpy nehnuteľnosti, drahých kovov, umenia, či do kúpy cenných papierov, môžete tiež využiť investičné životné poistenie
 • pri investovaní znášate riziko, že o vložené peniaze prídete; spravidla platí, že čím vyšší výnos, tým čelíte vyššiemu riziku
 • je preto dôležité investíciu rozdeliť do viacerých aktív a tým rozložiť riziko investície

(?!)  Nezabúdajte na to, že budúca hodnota financií vložených do investovania je vo väčšine prípadov neistá z dôvodu, že s investovaním je spojené určité riziko.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • investovanie je činnosť zameraná na umiestnenie a rozloženie peňažných prostriedkov investora s cieľom ich budúceho zhodnotenia, resp. získania výnosu plynúceho z rozdielu ceny, za ktorú nakúpite a predáte konkrétnu investíciu alebo výnosu vo forme úroku, či dividendy
 • je jedným zo spôsobov, ako budovať majetok a zlepšiť si finančnú situáciu v budúcnosti
Do čoho môžete investovať
 • do reálnych aktív – napr. kúpa nehnuteľnosti, umeleckého diela, komodity (suroviny) alebo drahých kovov
 • do „nehmotných“ aktív alebo inak povedané sporenie – napr. využívanie sporiacich účtov, stavebných sporení, investičného poistenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
 • do nástrojov kapitálového trhu – t. j. obchodovanie s cennými papiermi (dlhopisy, akcie a pod.) na burze alebo na mimoburzovom trhu

(?!)  Pri investovaní spravidla platí, že čím vyšší výnos očakávate, tým budete musieť čeliť vyššiemu riziku. Nesprávnym investovaním môžete prísť o časť, či celú investíciu. Jednou z možností ako účelne riziku čeliť, je investíciu si rozložiť do viacerých nástrojov či aktív, odborne tomu vravíme diverzifikácia portfólia. Tým docielite rozloženie rizika a zvýšite pravdepodobnosť návratnosti investície Pravdepodobnosť a výška prípadnej straty záleží od rizikového profilu zvoleného aktíva. 

Spôsoby investovania
 • individuálne – ide o spôsob investovania, kedy sa sami staráte o svoje investície, sami si vyberáte, kam budete investovať (do čoho budete investovať, do akého finančného nástroja, ktorý si sami vyberiete, ako napr. konkrétne akcie, dlhopisy, či iné finančné nástroje), na ako dlho, aký chcete mať výnos a aké riziko podstúpite
 • kolektívne – ide o spôsob investovania, kedy skupina investorov spojí svoj majetok (financie) a zverí ho do správy finančnej inštitúcie za stanovený poplatok, všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom prechádzajú na plecia správcu fondu, pričom do kolektívneho investovania môže investovať aj jednotlivec, ktorý nie je znalý trhu s cennými papiermi; kolektívne investovanie sa uskutočňuje prostredníctvom fondov, ktoré za neho vykonávajú nákup finančných nástrojov a jednotlivec si zvyčajne vyberá, do akého druhu fondu, či rôznych fondov vloží prostriedky
Začíname investovať
 • na začiatok je potrebné vypracovať si osobný finančný plán (príjmy a výdavky), aby ste vedeli koľko finančných prostriedkov môžete reálne investovať, a to buď jednorázovo alebo na pravidelnej báze, napr. mesačne
 • stanovte si cieľ, tzn. na čo mi budú slúžiť získané financie (napr. na zabezpečenie si bývania, či na dôchodok), s tým súvisí aj trvanie investície (investičný horizont)
 • ďalej je potrebné sa rozhodnúť, akú mieru rizika ste ochotný podstúpiť, tzn. identifikovať, aký vlastne investor ste:
  • konzervatívny - neradi podstupujete výraznejšie riziko, ste skôr opatrný a kladiete dôraz na návratnosť investície, vtedy si spravidla vyberáte investície do aktív s nižším rizikom, a tým pádom aj s nižším zhodnotením, ako sú napr. nástroje peňažného trhu, či dlhopisy
  • dynamický - ste ochotný podstupovať veľmi vysoké riziko za účelom maximalizácie výnosu, prevažnú časť Vášho investičného portfólia tvoria akcie, a to často aj neznámych, ale rýchlo rastúcich spoločností
  • vyvážený - niečo medzi konzervatívnym a dynamickým prístupom, tzv. zlatá stredná cesta, vtedy si investíciu rozložíte tak medzi aktíva peňažného trhu, či do dlhopisových fondov, ako aj medzi rizikovejšie aktíva, ako sú napr. akcie, využívate investovanie do podielových fondov; prípadnú stratu na jednom aktíve tak môžete vykryť zhodnotením iného aktíva
 • s mierou rizika je úzko prepojená výška možného výnosu, čiže aký výnos očakávate (uvedené závisí aj od stanoveného cieľa)
 • zvažujte finančné nástroje, do ktorých chcete investovať – vždy sa informujte o všetkých podmienkach, poplatkoch, nechajte si poradiť od profesionálov; pri podielových fondoch si preštudujte dokument "kľúčové informácie pre investorov" 
 • stanovte si očakávanú mieru likvidity, tzn. premeny daného finančného aktíva na hotovosť v prípade akútnej potreby

(?!)  Investičná stratégia závisí aj od toho, akým spôsobom plánujete investovať, či individuálne alebo kolektívne. V prípade individuálneho investora si sám investor určuje v jednotlivých prípadoch do ktorých konkrétnych akcií, dlhopisov alebo iných finančných nástrojov investuje. V prípade kolektívneho investovania si investor vyberá druh fondu, do ktorého má záujem investovať. Avšak  v tomto prípade konkrétne finančné nástroje za neho vyberá samotný fond.
____________________

Ak ste už do niečoho investovali, dobré je priebežne sledovať stav vývoja možných výnosov, ale aj strát Vašej investície. Pri výkyvoch investície sa snažte vyhýbať unáhlených rozhodnutiam, nazerajte na investíciu z dlhodobejšieho pohľadu. Nezabúdajte však, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Obchodovanie s cennými papiermi
 • je potrebné mať otvorený majetkový účet u člena centrálneho depozitára cenných papierov,1) taktiež je možné mať účet v centrálnom depozitári
 • vyberiete si obchodníka s cennými papiermi (alebo fond, podľa toho, aký spôsob investovania si zvolíte)v závislosti od Vašich preferencií, aké cenné papiere chcete prostredníctvom neho nakupovať
 • predtým ako podpíšete zmluvu s obchodníkom venujte pozornosť všetkým zmluvným podmienkam; zistite si výšku poplatkov súvisiacich s obchodovaním, tie sú buď fixné alebo vo forme percent z hodnoty obchodu
 • po podpise zmluvy prevediete finančné prostriedky na účet u obchodníka, ktorý nákup cenných papierov vo Vašom mene zrealizuje

ZDROJE A LEGISLATÍVA