Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Platobné služby a účty

Na základě inzercie na webových stránkách som uzavrela na diaľku tzv. "Sporenie bez limitu" kde ponúkala VÚB Banka, a.s. šporenie s úrokom 6,15% českým občanom. Pri komunikácii som hovorila, že chcem úročit svoje úspory v euroch. Bohužiaľ mi premenili eurá na CZK., preto som od zmluvy odstúpila, avšak namiesto 5000 eur mi vrátili len 4734 eur. Kam sa mám obrátiť, aby mi chýbajúcích 266 eur vrátili. Považujem to za nečestné jednanie. Ďakujem za pomoc, český a slovenský občan

 
V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali 22. februára 2023, Vám oznamujeme nasledovné:

Predmetom Vášho podania je poskytnutie finančnej služby prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Podľa uvedeného zákona je dodávateľ (osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania zmluvným poskytovateľom finančných služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na základe zmluvy na diaľku) povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný ponukou finančnej služby oznámiť spotrebiteľovi informácie okrem iného i o finančnej službe, celkovej výške odplaty za finančnú službu vrátane všetkých poplatkov, výdavkov a daní, upozornení na riziká, platobných podmienkach a spôsobe vykonania služby, dodatočných nákladov, zmluve na diaľku, práve na odstúpenie od zmluvy vrátane doby jeho trvania, podmienkach na jeho uplatnenie, peňažnej sume, ktorú možno požadovať od spotrebiteľa, a o dôsledkoch neuplatnenia tohto práva alebo o neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy, možnosti skončenia zmluvy vrátane informácie o súvisiacich zmluvných pokutách, spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho vybavenia sťažností.

Takéto zákonom stanovené predzmluvné informácie je dodávateľ povinný oznámiť spotrebiteľovi zreteľným a zrozumiteľným spôsobom vhodným pre použitý prostriedok diaľkovej komunikácie v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku tak, aby bol zrejmý obchodný účel týchto informácií; informácie musia byť aktuálne, úplné a pravdivé. Rovnako je dodávateľ povinný ich poskytnúť spotrebiteľovi v primeranom časovom predstihu (tzn. času, ktorý potrebuje spotrebiteľ na posúdenie informácií a zmluvných podmienok podľa tohto zákona) pred uzavretím zmluvy na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je k dispozícii a je dostupné spotrebiteľovi. Ak nie je možné poskytnúť takéto informácie vopred, dodávateľ je povinný ich zaslať v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu bezprostredne po uzavretí zmluvy na diaľku. Zároveň je dodávateľ povinný informovať spotrebiteľa o uzavretí zmluvy na diaľku bez zbytočného odkladu a poskytnúť mu ďalšie informácie o finančnej službe týkajúce sa finančnej služby, na žiadosť spotrebiteľa, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, a to kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu.

Spolu s uvedeným, zákon taktiež umožňuje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku, pričom spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku alebo od doručenia informácií podľa zákona, ak zmluva na diaľku bola uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií podľa zákona v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu. Spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy na diaľku vznikajú aj určité povinnosti v súvislosti s odplatou za finančnú službu poskytnutou pred odstúpením od zmluvy na diaľku a lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o jej odstúpení bolo odoslané na oznámenú adresu najneskôr v posledný deň tejto lehoty zákonom stanoveným spôsobom. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na určité zákonom stanovené prípady, napríklad na zmluvu na diaľku, ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku. Ďalej platí, že ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku, je povinný zaplatiť dodávateľovi iba za finančnú službu skutočne poskytnutú v súlade so zmluvou na diaľku, a ak sa táto finančná služba začala poskytovať po predchádzajúcom súhlase spotrebiteľa. Odplata musí byť primeraná rozsahu poskytnutej finančnej služby, nesmie mať charakter sankcie a spotrebiteľ je povinný ju zaplatiť bez zbytočného odkladu. Dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa takúto odplatu, len ak môže preukázať, že spotrebiteľ bol o nej riadne informovaný podľa zákona. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od spotrebiteľa takúto odplatu, ak začal s plnením zmluvy na diaľku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa zákona a bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

Na základe vyššie uvedeného Vám ako spotrebiteľovi odporúčame, v prípade, že pretrváva Vaše podozrenie z porušenia právnych predpisov i naďalej, obrátiť sa opätovne na dodávateľa a formou reklamácie požadovať vysvetlenie. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona patrí do kompetencie Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“), a to podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním práv spotrebiteľa pri ponuke alebo poskytovaní finančných služieb alebo obchodov subjektov. Okrem toho vybavuje podania klientov, ktoré súvisia s poskytovaním finančných služieb. Z uvedeného dôvodu postupujeme Váš podnet na priame vybavenie do NBS.

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko Ministerstva financií SR (ďalej len „ministerstvo“) vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

(dátum zverejnenia: 20.03.2023)

Dobrý den podávam stažnost voči CSOB banke ktorá po zlučení s bývalou OTP vo svojom internet bankingu vo výpisoch uvádza len: platba kartou a sumu, neuvádza ani číslo učtu ani komu bola suma učtovaná ani dátum platby. Iste pochopíte že takto spravovat financie svojich klientov môže viest ku podvodom a špekuláciam. Navrhujem okamžite CSOB banke prikázat aby spravovali financie tak ako to vyžaduje zákon a udelit banke finančnu pokutu príp.zastavit jej činost. Dakujem

 
V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 10. júna 2022 vo veci podania sťažnosti voči ČSOB, a.s., týkajúcim sa problému s výpisom z platobného, resp. bežného účtu a vzhľadom na skutočnosť, že z Vášho podnetu nie sú zrejmé všetky relevantné skutočnosti a ani Vaša komunikácia s bankou, si Vás dovoľujeme vo všeobecnosti informovať nasledovne:

Kompetencie ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ministerstvo, okrem iného, zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky pre oblasť financií a politiky finančného trhu, vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb. V praxi to znamená, že ministerstvo najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených a zákonom stanovených oblastiach a teda nie je oprávnené vykonávať dohľad nad finančnými inštitúciami a nemá v kompetencii vstupovať do rozhodnutí a postupov finančných inštitúcií, vrátane bánk, ako aj do ich zmluvných vzťahov s finančnými spotrebiteľmi.

Podmienky poskytovania a používania platobných služieb sú prevažne upravené zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa uvedeného zákona platí, že poskytovateľ platobných služieb platiteľa/príjemcu poskytuje platiteľovi/príjemcovi informácie o platobných službách; po vykonaní jednotlivej platobnej operácie poskytne platiteľovi/príjemcovi informácie v súvislosti s jej identifikáciou alebo informáciou týkajúcou sa samotného platiteľa/príjemcu, rovnako i sumu a menu, sumu všetkých poplatkov alebo informáciu o úrokoch, použitý výmenný kurz, referenčný dátum a iné zákonom stanovené informácie, a to bez zbytočného odkladu a bezplatne zákonne stanoveným spôsobom, ak v rámcovej zmluve nie je dohodnuté, že takéto informácie poskytovateľ platobných služieb platiteľa/príjemcu poskytuje alebo sprístupňuje platiteľovi/príjemcovi bezplatne pravidelne najmenej raz mesačne spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi/príjemcovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie. Rovnako uvádzame, že súčasťou zmluvných podmienok konkrétnej finančnej inštitúcie, resp. banky o poskytovaných finančných produktoch a službách, vrátane tých platobných, sú práve tak všeobecné, či produktové obchodné podmienky.

Vo všeobecnosti platí, že banka spravidla informuje svojich klientov o jednotlivých platobných operáciách vrátane súm, poplatkov a úrokov bezplatne a to výpisom z platobného, či bežného účtu vo frekvencii napr. jedenkrát mesačne a to spôsobom, ktorý je zmluvne dohodnutý, ak nebolo písomne dohodnuté inak. Pokiaľ ide o uvedenie čísla účtu IBAN príjemcu v prípade kartových operácií, sme toho názoru, že táto skutočnosť nevyplýva pre banku explicitne zo zákona, avšak dodávame, že samotný príjemca platby by mal byť vo výpise identifikovaný, napr. s uvedením názvu príjemcu. Taktiež informácia o uskutočnení kartovej platby by mala obsahovať aj dátum jej realizácie.

Čo sa týka Vašej sťažnosti v súvislosti s výpisom z účtu Vám v tejto súvislosti odporúčame v prvom rade kontaktovať Vašu finančnú inštitúciu ako poskytovateľa platobných služieb so žiadosťou o vysvetlenie. V prípade podozrenia na pochybenie finančnej inštitúcie spotrebiteľom spravidla odporúčame obrátiť sa s podnetom na Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“), ktorá vystupuje ako orgán dohľadu nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NBS zároveň vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov a podaní spotrebiteľských združení súvisiacich s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov a ako dohliadací orgán má právomoc preverovať konanie dohliadaných subjektov, či je takéto konanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sme toho názoru, že NBS pri svoje činnosti zisťuje relevantné okolnosti individuálnych podnetov, vrátane oslovenia zainteresovaných subjektov a posúdenia ich vyjadrení. Pre komplexnú informáciu Vám však pripájame aj priamy odkaz na webové sídlo NBS, kde je uvedené, ako môžu spotrebitelia vo všeobecnosti postupovať: https://www.nbs.sk/sk/ofs/informacie-pre-spotrebitelov/o-nas/riesenie-staznosti

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko ministerstva vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

(dátum zverejnenia: 06.07.2022)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať o informáciu, či legislatíva alebo prax jednotlivých bánk pripúšťa možnosť individuálneho nastavenie limitov na bezkontaktné platby kartou alebo možnosť bezkontaktných platieb individuálne spotrebiteľom deaktivovať.

Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

 

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 25. novembra 2021 vo veci individuálneho nastavenia limitov pri bezkontaktných platbách platobnou kartou, si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Poskytovanie platobných služieb poskytovateľom platobných služieb je upravené zákonom č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb súvisiacich s limitmi pri bezkontaktných platbách platobnou kartou počas obdobia pandémie COVID-19 boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Poskytovatelia platobných služieb, akými sú napríklad banka alebo pobočka zahraničnej banky, uplatňujú pri platobných operáciách vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu (zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem samoobslužného zariadenia) v období pandémie najvyšší limit jednotlivej sumy bezkontaktnej elektronickej platobnej transakcie, a to sumu nepresahujúcu 50,- eur bez potreby zadania PIN-u. Používateľ platobných služieb (osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca) si však môže tento limit podľa zákona znížiť (§ 30n zákona). Máme tiež za to, že používateľ platobných služieb môže po dohode s poskytovateľom platobných služieb požiadať o deaktivovanie možnosti platiť bezkontaktne. Pre viac informácií o takomto deaktivovaní, resp. pre zníženie vyššie uvedeného limitu Vám odporúčame kontaktovať priamo Vášho poskytovateľa platobných služieb.

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko ministerstva vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

S pozdravom

Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Ministerstvo financií SR 

(dátum zverejnenia: 14. 12. 2021)