Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Platobné služby a účty

Dobrý den podávam stažnost voči CSOB banke ktorá po zlučení s bývalou OTP vo svojom internet bankingu vo výpisoch uvádza len: platba kartou a sumu, neuvádza ani číslo učtu ani komu bola suma učtovaná ani dátum platby. Iste pochopíte že takto spravovat financie svojich klientov môže viest ku podvodom a špekuláciam. Navrhujem okamžite CSOB banke prikázat aby spravovali financie tak ako to vyžaduje zákon a udelit banke finančnu pokutu príp.zastavit jej činost. Dakujem

 
V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 10. júna 2022 vo veci podania sťažnosti voči ČSOB, a.s., týkajúcim sa problému s výpisom z platobného, resp. bežného účtu a vzhľadom na skutočnosť, že z Vášho podnetu nie sú zrejmé všetky relevantné skutočnosti a ani Vaša komunikácia s bankou, si Vás dovoľujeme vo všeobecnosti informovať nasledovne:

Kompetencie ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ministerstvo, okrem iného, zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky pre oblasť financií a politiky finančného trhu, vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb. V praxi to znamená, že ministerstvo najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených a zákonom stanovených oblastiach a teda nie je oprávnené vykonávať dohľad nad finančnými inštitúciami a nemá v kompetencii vstupovať do rozhodnutí a postupov finančných inštitúcií, vrátane bánk, ako aj do ich zmluvných vzťahov s finančnými spotrebiteľmi.

Podmienky poskytovania a používania platobných služieb sú prevažne upravené zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa uvedeného zákona platí, že poskytovateľ platobných služieb platiteľa/príjemcu poskytuje platiteľovi/príjemcovi informácie o platobných službách; po vykonaní jednotlivej platobnej operácie poskytne platiteľovi/príjemcovi informácie v súvislosti s jej identifikáciou alebo informáciou týkajúcou sa samotného platiteľa/príjemcu, rovnako i sumu a menu, sumu všetkých poplatkov alebo informáciu o úrokoch, použitý výmenný kurz, referenčný dátum a iné zákonom stanovené informácie, a to bez zbytočného odkladu a bezplatne zákonne stanoveným spôsobom, ak v rámcovej zmluve nie je dohodnuté, že takéto informácie poskytovateľ platobných služieb platiteľa/príjemcu poskytuje alebo sprístupňuje platiteľovi/príjemcovi bezplatne pravidelne najmenej raz mesačne spôsobom, ktorý umožňuje platiteľovi/príjemcovi ukladať a reprodukovať nezmenené informácie. Rovnako uvádzame, že súčasťou zmluvných podmienok konkrétnej finančnej inštitúcie, resp. banky o poskytovaných finančných produktoch a službách, vrátane tých platobných, sú práve tak všeobecné, či produktové obchodné podmienky.

Vo všeobecnosti platí, že banka spravidla informuje svojich klientov o jednotlivých platobných operáciách vrátane súm, poplatkov a úrokov bezplatne a to výpisom z platobného, či bežného účtu vo frekvencii napr. jedenkrát mesačne a to spôsobom, ktorý je zmluvne dohodnutý, ak nebolo písomne dohodnuté inak. Pokiaľ ide o uvedenie čísla účtu IBAN príjemcu v prípade kartových operácií, sme toho názoru, že táto skutočnosť nevyplýva pre banku explicitne zo zákona, avšak dodávame, že samotný príjemca platby by mal byť vo výpise identifikovaný, napr. s uvedením názvu príjemcu. Taktiež informácia o uskutočnení kartovej platby by mala obsahovať aj dátum jej realizácie.

Čo sa týka Vašej sťažnosti v súvislosti s výpisom z účtu Vám v tejto súvislosti odporúčame v prvom rade kontaktovať Vašu finančnú inštitúciu ako poskytovateľa platobných služieb so žiadosťou o vysvetlenie. V prípade podozrenia na pochybenie finančnej inštitúcie spotrebiteľom spravidla odporúčame obrátiť sa s podnetom na Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“), ktorá vystupuje ako orgán dohľadu nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NBS zároveň vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov a podaní spotrebiteľských združení súvisiacich s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov a ako dohliadací orgán má právomoc preverovať konanie dohliadaných subjektov, či je takéto konanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sme toho názoru, že NBS pri svoje činnosti zisťuje relevantné okolnosti individuálnych podnetov, vrátane oslovenia zainteresovaných subjektov a posúdenia ich vyjadrení. Pre komplexnú informáciu Vám však pripájame aj priamy odkaz na webové sídlo NBS, kde je uvedené, ako môžu spotrebitelia vo všeobecnosti postupovať: https://www.nbs.sk/sk/ofs/informacie-pre-spotrebitelov/o-nas/riesenie-staznosti

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko ministerstva vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

(dátum zverejnenia: 06.07.2022)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať o informáciu, či legislatíva alebo prax jednotlivých bánk pripúšťa možnosť individuálneho nastavenie limitov na bezkontaktné platby kartou alebo možnosť bezkontaktných platieb individuálne spotrebiteľom deaktivovať.

Vopred ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

 

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 25. novembra 2021 vo veci individuálneho nastavenia limitov pri bezkontaktných platbách platobnou kartou, si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Poskytovanie platobných služieb poskytovateľom platobných služieb je upravené zákonom č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb súvisiacich s limitmi pri bezkontaktných platbách platobnou kartou počas obdobia pandémie COVID-19 boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Poskytovatelia platobných služieb, akými sú napríklad banka alebo pobočka zahraničnej banky, uplatňujú pri platobných operáciách vykonávaných prostredníctvom platobnej karty a POS terminálu (zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie platobnej karty na hmotnom, nie virtuálnom predajnom mieste, okrem samoobslužného zariadenia) v období pandémie najvyšší limit jednotlivej sumy bezkontaktnej elektronickej platobnej transakcie, a to sumu nepresahujúcu 50,- eur bez potreby zadania PIN-u. Používateľ platobných služieb (osoba, ktorá používa platobné služby ako platiteľ alebo príjemca) si však môže tento limit podľa zákona znížiť (§ 30n zákona). Máme tiež za to, že používateľ platobných služieb môže po dohode s poskytovateľom platobných služieb požiadať o deaktivovanie možnosti platiť bezkontaktne. Pre viac informácií o takomto deaktivovaní, resp. pre zníženie vyššie uvedeného limitu Vám odporúčame kontaktovať priamo Vášho poskytovateľa platobných služieb.

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko ministerstva vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko ministerstvo nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

S pozdravom

Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Ministerstvo financií SR 

(dátum zverejnenia: 14. 12. 2021)