Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ČO TO JE POISTENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • poistenie chápeme ako zabezpečenie sa pre prípad vzniku, spravidla náhodných (negatívnych alebo pozitívnych) udalostí, či pre prípad rôznych životných udalostí
 • v bežnom živote sa nám stávajú i udalosti, ktoré nevieme ovplyvniť, nepoznáme ich čas a ani miesto, nemáme ani istotu či sa vôbec stanú,
 • ak sú udalosti negatívneho charakteru, poistenie slúži na náhradu vzniknutej škody (takýmito udalosťami sú napr. dopravná nehoda, úraz, či choroba), prípadne náhrada pre pozostalých v prípade úmrtia
 • ak ide o udalosti pozitívne, napr. dosiahnutie istého veku, vtedy sú Vám vyplatené garantované finančné prostriedky
 • je poskytované poisťovňami
 • tak ako banka, i poisťovňa nenecháva peniaze len tak ležať, ale snaží sa ich zhodnocovať
 • ak udalosť nastane a ste poistení, poisťovňa Vám vyplatí poistné plnenie
 • poistka je zmluvný vzťah medzi osobou, ktorá sa chce poistiť a poisťovňou, ktorá na seba preberá riziko, ktoré by inak niesla táto osoba
 • poistku si môžete uzavrieť priamo v poisťovni, dokonca aj online, alebo môžete využiť služby agenta, ktorý Vám poistku sprostredkuje
 • poistenie sa vzťahuje iba na také poistné udalosti, na ktoré sme poistení a ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia

 (?!)  Myslíte si, že je správne tvrdenie, že ak sa poistíte, tak sa Vám nič nestane? Samozrejme to neplatí. Poistka sa nerovná prevencii rizika, ale napr. náhrada za spôsobené škody, tzn. že Vám pomôže zvládnuť finančné ťažkosti a zvýšené výdavky.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Základné pojmy 
 • poistenie je vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri ktorom sa jedna poisťuje a platí poistné, a druhá prijíma poistné, a za to je ochotná vyplatiť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a to v súlade s dohodnutými podmienkami
 • poistnou udalosťou rozumieme akúkoľvek udalosť, na ktorú ste sa poistili a za ktorú platíte poistné
 • poistné je suma, ktorú platíte poisťovni za krytie Vášho rizika
 • poistné plnenie znamená sumu, ktorú Vám poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti
Účastníci poistného vzťahu
 • poisťovateľ – inštitúcia, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť, tzn. poisťovňa
 • poistník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu
 • poistený – osoba, ktorá je poistená a vzniká jej nárok na poistné plnenie (vyplatenie peňazí z uzavretej poistky)
 • oprávnená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorej je v prípade poistnej udalosti (napr. smrti) vyplatené poistné plnenie
 • poškodený – osoba, ktorej poistená osoba spôsobila škodu

 (?!)  Poistený si môže uzatvoriť poistku sám, vtedy je zároveň aj poistníkom. Ak ju uzavrie za neho iná osoba, napr. zamestnávateľ, vtedy je poistníkom tento zamestnávateľ. 

Členenie poistenia
 • A
  • zákonné poistenie – zákonom stanovené poistenie, pri ktorom nedochádza k uzavretiu poistnej zmluvy; ide napr. o sociálne, či zdravotné poistenie
  • povinné (zmluvné) poistenie – zákonom stanovené poistenie, pri ktorom ale dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy s ľubovoľnou poisťovňou s dohodnutými podmienkami; ide napr. o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)
  • dobrovoľné (zmluvné) poistenie – poistenie založené na dobrovoľnej báze, pri ktorom dochádza k uzavretiu poistnej zmluvy s dohodnutými podmienkami, ide napr. o životné, úrazové, havarijné poistenie alebo poistenie domácnosti
 • B
  • životné poistenie – poistenie týkajúce sa ľudského života, čiže dožitia alebo smrti
  • neživotné poistenie – poistenie týkajúce sa ostatných rizík, ako napr. úraz, havária, krádež alebo požiar
 • C
  • poistenie osôb - cestovné, úrazové alebo životné poistenie
  • poistenie majetku - napr. havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, či poistenie domu

 (?!)  Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých druhov poistení, a to poistenia osôb (cestovné, úrazové alebo životné poistenie) alebo poistenia majetku (PZP, havarijné poistenie a poistenie domu alebo bytu) si môžete prečítať v častiach týkajúcich sa uvedených poistení.

 Rozhodujete sa pre poistku?
 • na začiatku si premyslite, koho, resp. čo chcete poistiť (napr. dom) a proti čomu sa chcete poistiť (napr. živelná udalosť, krádež), ďalej zvážte na akú výšku sumy chcete uzatvoriť poistku a akú vysokú sumu ste ochotní poisťovni platiť
 • o jednotlivých poistných produktoch sa môžete informovať, prípadne poistku priamo uzavrieť nasledovne
  • buď priamo v konkrétnych poisťovniach, a to ich fyzickou návštevou alebo cez ich webové stránky
  • taktiež môžete navštíviť rôzne online platformy, ktoré Vám zabezpečia porovnanie rôznych produktov na základe Vami zvolených kritérií (cenová ponuka, parametre poistky, poistné podmienky a pod.); častokrát tu následne môžete poistku aj uzavrieť, alebo Vás platforma presmeruje na stránku konkrétnej poisťovne    
  • môžete využiť služby finančného agenta, ktorý Vám spravidla zabezpečí kompletný servis od predloženia viacerých ponúk, uzavretia zmluvy, až po vybavovanie poistných nárokov a poistných plnení z poistných zmlúv
Uzatvorenie poistnej zmluvy 
 • ak sa už rozhodnete uzatvoriť poistnú zmluvu, ešte pred jej podpisom je dôležité dôsledne si prečítať všetky súvisiace dokumenty, a to najmä Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy, samotnú poistnú zmluvu a poistné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy
 • poistná zmluva je vždy písomná
 • náležitosti poistnej zmluvy sú najmä
  • výška poistnej sumy
  • výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné
  • poistnú dobu
  • práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, ktorá s poisťovateľov uzaviera poistnú zmluvu
 • poistná zmluva je uzavretá buď okamihom, keď navrhovateľ dostal oznámenie od poisťovne o prijatí návrhu alebo zaplatením poistenia uvedeného v návrhu poistnej zmluvy

 (?!)  Vedeli ste, že spoluúčasť pri poistke znamená, že poistné plnenie Vám bude uhradené len z časti alebo sa určí suma, po prekročení ktorej Vám poisťovňa vypláca plnenie.

Zrušenie poistnej zmluvy

Poistnú zmluvu môžete zrušiť buď

 • odstúpením od zmluvy alebo
 • ukončením poistnej zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy

 • v prípade poistenia osôb môžete odstúpiť od zmluvy do 30 dní od jej uzatvorenia, bez ohľadu na to, či ste zmluvu uzatvorili na pobočke alebo inak
 • v prípade, ak ste zmluvu uzatvorili diaľkovo, napr. cez telefón alebo internet, môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzatvorenia
 • pri odstúpení od zmluvy nie je povinnosť uvádzať dôvody odstúpenia a poisťovňa nemôže od Vás vyžadovať žiadne poplatky alebo uhradenie pokuty

 (?!)  Odstúpiť od zmluvy nemôžete v prípade, ak ste poistenie medzičasom využili. Uvedené platí napr. pri cestovnom poistení, ak ste už cestu absolvovali, hoci lehota na odstúpenie stále trvá.

2. Ukončenie poistnej zmluvy

Ukončenie poistnej zmluvy môže byť zo strany poisťovne alebo poistníka, spravidla však možno zmluvu ukončiť

 • ku koncu poistného obdobia – výpoveď podáte aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia (napr. pri PZP motorových vozidiel, či životnom poistení)
 • nezaplatením poistného - prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovňou
 • do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8 – dennou výpovednou lehotou – po posúdení navrhovaného rizika ako neprijateľného 
 • inými spôsobmi, ktoré špecifikuje poistná zmluva alebo ďalšie súvisiace dokumenty

 (?!)  Počuli ste už o pojme odkupná hodnota? Ide o časť peňazí, ktorú Vám poisťovňa vyplatí v prípade životného alebo investičného poistenia pri jeho zániku. Je potrebné si uvedomiť, že suma odkupnej hodnoty najmä v prvých rokoch trvania zmluvy býva spravidla výrazne nižšia, ako suma peňazí, ktorú ste zaplatili poisťovni na poistnom.

 (+-)  Pani Mária si uzatvorila životné poistenie, nakoľko si chcela časť voľných financií zhodnotiť a zároveň byť krytá proti rôznym rizikám, napr. riziku úmrtia. V priebehu roka trvania poistnej zmluvy zaplatila poisťovni na poistnom 500,- eur. Po roku to však prehodnotila a rozhodla sa životnú poistku zrušiť. Urobila tak do 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, inak by musela ďalší rok na zrušenie poistky čakať.
Nakoľko pani Mária ukončila poistnú zmluvu predčasne, poisťovňa jej nevyplatila celú sumu, ktorú za rok poisťovni zaplatila, ale len je časť vo forme odkupnej hodnoty. Je tomu tak napr. aj preto, lebo istá časť poistného šla na krytie rizík pokrytých poistnou zmluvou. 
  

Čo ak Vám vnikne poistná udalosť?
 • poistnú udalosť je potrebné nahlásiť bez zbytočného odkladu, potrebné kontakty a informáciu o spôsobe nahlasovania poistných udalostí Vám poskytne Vaša poisťovňa
 • následne Vám odporúčame postupovať podľa inštrukcií poisťovne, najmä pravdivo vysvetliť, ako škoda vznikla a aké sú jej následky (napr. ako prišlo k dopravnej nehode a aká škoda vznikla) a predložiť dokumenty a doklady, ktoré od Vás poisťovňa žiada (napr. poistnú zmluvu, lekárske potvrdenie a iné)
 • poisťovňa vypláca poistné plnenie po prešetrení vzniknutej poistnej udalosti a posúdení predložených dokladov

 (?!)  Každá poisťovňa môže mať svoj vlastný postup a žiadať iné potrebné doklady, ktoré musíte doložiť. Preto Vám odporúčame v poisťovni sa informovať, ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aké doklady predložiť.

Kam sa obrátiť v prípade problémov 

Ak máte problém súvisiaci s Vašim poistením, či samotnou poisťovňou, v prvom rade Vám odporúčame obrátiť sa na Vašu poisťovňu, v ktorej máte poistku uzavretú a požiadať ju o vyriešenie problému (napr. formou reklamácie).

Ak sa Vám problém nepodarí vyriešiť priamo vo Vašej poisťovni, ďalšie možnosti, kam sa môžete obrátiť sú dostupné na nasledovnom odkaze /fininfo/financny-spotrebitel/kam-obratit-problemom/

ZDROJE A LEGISLATÍVA