Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

PRESUN PLATOBNÉHO ÚČTU

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • je službou, ktorej cieľom je zvýšená mobilita finančného spotrebiteľa a jeho ochrana
 • je primárne určený pre tých spotrebiteľov, ktorí majú záujem o presun platobného účtu, a to vrátane platobného účtu so základnými funkciami (tzv. štandardného účtu) a základného bankového produktu z pôvodnej banky do novej banky
 • presun účtu je pre spotrebiteľa bezodplatný, bezpečný, administratívne nenáročný a relatívne rýchly proces

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Presunom platobného účtu rozumieme presun informácií týkajúcich sa úhrad, či inkás (trvalých príkazov) od "pôvodného", tzn. odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb (napr. banky) "novému", tzn. prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb. Môže ním byť i prevod finančných prostriedkov, a to buď so zrušením alebo bez zrušenia pôvodného účtu. Hlavné zásady:

 • presun platobného účtu je povinný vykonať prijímajúci poskytovateľ platobných služieb, a to na základe žiadosti spotrebiteľa
 • presun platobného účtu sa vykoná, len ak ide o platobné účty vedené v rovnakej mene
 • žiadosť o presun platobného účtu môže spotrebiteľ realizovať
  • listinnej podobe poštou (Váš podpis musí byť úradne osvedčený) alebo osobne v 2 vyhotoveniach
  • elektronickej podobe, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, a ak to umožňujú technické možnosti prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb.
 • ak je viacero majiteľov platobného účtu, žiadosť musí obsahovať písomný súhlas všetkých majiteľov
 • súčasťou žiadosti môže byť súhlas na informovanie pre platiteľov alebo príjemcov inkasa, či na prevod finančných prostriedkov, vrátane ich zostatku
 • spotrebiteľ určí dátum, od ktorého sa majú trvalé príkazy na úhradu alebo inkasá vykonávať u nového poskytovateľa, najskôr však 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti podanej novej banke (ak sa táto so spotrebiteľom nedohodne inak)
 • spotrebiteľ môže požiadať o presun toho istého platobného účtu len u jednej novej banky

  (?!)  Presun platobného účtu sa realizuje na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa, ktorú podá prijímajúcej (novej) banke. Tá následne zabezpečí presun od odovzdávajúcej (pôvodnej) banky.
_________________

Vedeli ste, že v tomto prípade sa za spotrebiteľa považuje aj podnikateľ, ktorý v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2.000.000,- eur.

ZDROJE A LEGISLATÍVA