Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Podpora finančnej gramotnosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • finančná gramotnosť je, zjednodušene povedané, schopnosť využívať svoje znalosti a skúsenosti pri narábaní s financiami, a to s cieľom robiť dobré finančné rozhodnutia
 • týka sa každého bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, dosiahnuté vzdelanie, povolanie, rodinný stav, či spoločenské postavenie
 • považuje za jednu zo základných životných zručností, preto je potrebné ju náležite podporovať
 • existuje celý rad inštitúcií (napr. štátne orgány, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ale i samotné finančné inštitúcie) zaoberajúcimi sa podporou finančnej gramotnosti, teda tým, akými vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami v oblasti finančnej gramotnosti by mali disponovať žiaci, pedagógovia, ale i bežní ľudia

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Téma "Finančná gramotnosť" 
 • finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra, či miesto bydliska. Je to označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie
 • je nevyhnutnou súčasťou jednotlivca a spoločnosti v závislosti od meniacich sa požiadaviek, ale aj osobnej zodpovednosti
 • na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) je v súvislosti s finančnou gramotnosťou zverejnený Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG), príslušná metodika a ďalšie podporné materiály a informačné zdroje
Národný štandard finančnej gramotnosti a príslušná metodika

Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) je stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. Materiál vydalo MŠVVaŠ SR.1) NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Okrem finančných tém integruje aj spotrebiteľskú výchovu, protikorupčnú výchovu, výchovu k podnikaniu, ako aj výchovu proti podvodom pri využívaní verejných zdrojov.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (ďalej len „metodika“) vrátane jej dodatkov, je predložená ako pomôcka k NŠFG, ktorej hlavným cieľom je zefektívniť prácu učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.2)

Metodika obsahuje tieto prílohy:

 • Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho procesu stredných škôl vo vzťahu k zodpovedajúcemu stupňu vzdelania
 • Odborné texty k jednotlivým témam NŠFG (verzia 1.2)
 • Slovník základných pojmov NŠFG (verzia 1.2)

 (?!)   Vedeli ste, že v súvislosti s podporou finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR pripravilo rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“?

Podpora finančnej gramotnosti zo strany MŠVVaŠ SR 

MŠVVaŠ SR zvykne každoročne zverejňovať pre základné a stredné školy výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“. Samotná výzva, ako aj rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.3) Tu sa nachádza aj spôsob predkladania žiadosti, ako i ďalšie potrebné informácie k zapojeniu sa do projektu.

 (?!)   Vedeli ste, že oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom základných a stredných škôl) môže prideľovať MŠVVaŠ SR každoročne účelové finančné prostriedky spravidla v maximálnej výške 2 000,- eur na financovanie jedného rozvojového projektu zameraného na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s NŠFG (verzia 1.2)?

Podpora finančnej gramotnosti zo strany Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR uskutočňuje projekt vzdelávania finančnej gramotnosti určeného pre žiakov, pedagógov a pedagogických zamestnancov škôl, prevažne základných a stredných škôl pod názvom „Financi v lavici“, realizuje napr. Deň otvorených dverí a ďalšie externé i interné vzdelávacie aktivity.

Taktiež prevádzkuje tento Portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR, ktorého cieľom je:

 1. poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie
 2. zabezpečovať väčšiu informovanosť o finančných rizikách a ochrane finančného spotrebiteľa

Spolupracuje na spotrebiteľskom vzdelávaní s Ministerstvom hospodárstva SR. 

ZDROJE A LEGISLATÍVA