Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

DOBROVOĽNÉ POISTENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • ak máte dom, byt či auto, môžete sa zabezpečiť pre prípad negatívnych udalostí, ako napr. poškodenie, živelná pohroma alebo havária
 • na to slúži dobrovoľné (zmluvné) poistenie domu alebo bytu, či havarijné poistenie v prípade auta
 • poistenie domu alebo bytu kryje škody na budovách a iných stavbách uvedené v poistnej zmluve
 • havarijné poistenie auta zas kryje škody spôsobené napr. odcudzením, haváriou vozidla či živlom
 • poistiť sa môžete tiež aj pre prípad nesplácania úveru
 • poistenie si uzatvoríte v komerčnej poisťovni
 • ide o dobrovoľné neživotné poistenie, ktoré patrí do poistenia majetku

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Poistenie domu alebo bytu 

Predstavuje poistenie, ktoré sa zameriava na škody, ktoré môžu vzniknúť na Vašej nehnuteľnosti, čiže bytu v osobnom vlastníctve, či dostavaného alebo rozostavaného rodinného domu. Na hnuteľné veci sa vzťahuje poistenie domácnosti.

Poistenie kryje budovy alebo iné stavby, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. Poistenie sa vo väčšine prípadov vzťahuje aj na:

 • drobné stavby, ktoré neslúžia k bývaniu, napr. záhradný domček
 • múry, ploty, ktoré ohraničujú pozemok
 • vonkajšie dlažby, chodníky
 • vonkajšie a záhradné osvetlenie
 • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, ak sa nachádza na pozemku, na ktorom je umiestnený rodinný dom
 • anténne systémy, slnečné kolektory, systémy EZS, prípojky káblových a potrubných rozvodných sietí v rozsahu nachádzajúcom sa na pozemku, na ktorom je umiestnený poistený rodinný dom
 • markízy, vonkajšie žalúzie, terasy, pergoly
 • nádrže na plyn a vykurovací olej (bez paliva)
 • sklo, ak je to v poistnej zmluve dojednané (okná, vstupné dvere, sklenené výplne vonkajšieho zábradlia, slnečné kolektory, výplne interiérových dverí, sklenené priečky a pod.)
 • náklady na demoláciu, odpratanie zvyškov poistenej stavby, upratanie miesta poistenia po škodovej udalosti

Rozsah poistenia

Poistenie sa môže dojednať pre prípad poškodenia alebo zničenia budovy týmito poistnými nebezpečenstvami:

 • požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla
 • záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov a stožiarov, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy
 • voda z vodovodného zariadenia
 • krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • vandalizmus
 • náraz dopravného prostriedku
 • dym, prepätie

Pre niektoré poisťované riziká poisťovne stanovujú v prípade škody limity poistného plnenia (najvyššia hranica plnenia).

 (?!)   Poistenie sa môže dojednať pre prípad poškodenia alebo zničenia budovy napr. živelnými udalosťami. Avšak rozsah poistenia sa môže rozlišovať v jednotlivých produktoch poisťovní. Niektoré poistenia nemusia kryť napr. riziko vandalizmu, záplavu, ťarchu snehu a pod. Prečítajte si preto pozorne všetku zmluvnú dokumentáciu.

Poistná suma

Poistený si sám určí poistnú sumu, na ktorú chce mať nehnuteľnosť poistenú. Poistnú sumu je potrebné stanoviť tak, aby v prípade poistnej udalosti zodpovedala vynaloženým nákladom na znovuvybudovanie novostavby toho istého druhu a v rovnakej kvalite.

V prípade zle stanovenej poistnej sumy môže dôjsť k podpoisteniu, ale aj nadpoisteniu.

V poistnej zmluve sa odporúča dojednanie indexácie, čím sa predíde podpoisteniu.

Asistenčné služby

Niektoré poisťovne ponúkajú k poisteniu rodinného domu a bytu asistenčné služby, ktoré sa vzťahujú v prípade poistnej udalosti napr. na:

 • náhradné ubytovanie do 48 hodín
 • prevoz zariadenia domácnosti, jeho uskladnenie
 • odstránenie následkov poruchy alebo havárie
 • odomknutie zabuchnutých dverí alebo stratu kľúčov
 • zdravotnú asistenciu v prípade hospitalizácie člena domácnosti
 • poradenstvo v oblasti právnych a administratívnych otázok

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva zvyčajne so spoluúčasťou. Jednotlivé poisťovne sa môžu odlišovať vo výške stanovenej spoluúčasti. Výška spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Výška spoluúčasti môže ovplyvniť výšku poistného, spravidla čím je spoluúčasť vyššia, tým je poistné nižšie.

 (?!)   Vedeli ste o tom, že dojednaná výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti? To znamená, že v prípade ak Vám bola spôsobená škoda napr. na dome, poisťovňa Vám uhradí sumu, od ktorej bude už odpočítaná dojednaná výška spoluúčasti.

Poistné

 • Jednotlivé poisťovne sa môžu odlišovať vo výške stanovenej spoluúčasti.
 • Poistenie je možné dohodnúť v splátkach a je splatné prvým dňom poistného plnenia – ide o bežné poistné alebo sa platí naraz na celú dobu a dojednáva sa zvyčajne pri poistení na dobu určitú – ide o jednorazové poistné

 (?!)   Pozor! Poistením domu alebo bytu nebudete mať kryté zariadenie domu, napr. nábytok, elektroniku a podobne. Ak chcete mať poistené aj vybavenie domu alebo bytu, je potrebné aby ste mali zatvorené poistenie domácnosti (hnuteľných vecí).  

Poistenie vybavenia domácnosti 

Predmetom poistenia domácnosti je súbor zariadenia domácnosti (bytu, domu, rekreačného domu) – hnuteľného majetku, ktorý sa používa v súvislosti s chodom domácnosti a slúži k osobnej spotrebe členov domácnosti.

Súbor zariadenia domácnosti tvorí:

 • súbor hnuteľných vecí, ktoré sú vo vlastníctve poistených osôb
 • súbor hnuteľných vecí, ktoré poistený používa na základe písomnej zmluvy so subjektom, ktorého predmetom podnikania je požičiavanie alebo prenájom veci

Poistenie sa vzťahuje aj na stavebné súčasti poistenej domácnosti – maľby, tapety, špeciálne podlahové krytiny, obklady stien a pod. Do súboru zariadenia domácnosti patria aj cennosti, umelecké diela a starožitnosti, elektronické a optické prístroje, bicykle, detské kočíky, invalidné vozíky, zásoby paliva, domáce dielne.
Poistná zmluva môže obsahovať aj výluky z poistenia, teda môže obsahovať zoznam vecí, na ktoré sa poistenie nevzťahuje.

Rozsah poistenia

Vo väčšine prípadov sa poistenie dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistnými rizikami:

 • požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla
 • záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov a stožiarov, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy
 • voda z vodovodného zariadenia
 • atmosférické zrážky
 • krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • vandalizmus
 • náraz dopravného prostriedku
 • dym, prepätie

Poistenie sa môže vzťahovať aj na:

 • škodu spôsobenú na veciach v chladiacich a mraziarenských zariadeniach v dôsledku výpadku elektrickej energie,
 • škodu spôsobenú na elektromotoroch v domácich spotrebičoch.

Rozsah poistenia, výluky z poistenia a limity poistného plnenia sa môžu rozlišovať v jednotlivých produktoch poisťovní.

Poistná suma

Poistnú sumu si spravidla stanovuje poistený po dohode s poisťovňou. Poistná suma je hornou hranicou plnenia v prípade škody.

V poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach môžu byť dojednané limity poistného plnenia v závislosti od stupňa zabezpečenia a tieto limity sú najvyššou hranicou plnenia za danú vec alebo skupinu vecí.

Havarijné poistenie vozidiel 
 • je dobrovoľné neživotné poistenie
 • slúži k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle
 • kryje škody na motorovom vozidle dojednané v poistnej zmluve
 • takýmito škodami sú napr. poistenie proti odcudzeniu, živelnému riziku, vandalizmu ale aj havárie
 • uzatvárajú ho komerčné poisťovne
 • havarijné poistenie sa nazýva aj ako "Kasko" poistenie
 • poskytuje ochranu vlastníkovi, resp. držiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti
 • predmetom poistenia je poistenie motorového a prípojného vozidla, jeho časti, príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu vozidla s platným osvedčením
 • v poistnej zmluve je možné dohodnúť aj poistenie nadštandardnej výbavy vozidla napr. batožiny, prepravovaných osôb, nákladov alebo asistenčné služby
 • kryje škody vzniknuté na území dojednané v poistnej zmluve, to znamená, že sa dojednáva s územnou platnosťou
 • výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany, od výšky spoluúčasti a pod.
 • poistenie vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, resp. vzniká najskôr dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy
 • spravidla sa zatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve

 (?!)  Vedeli ste o tom, že dojednaná výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na poistnej udalosti? V prípade, ak ste spôsobili škodu napr. pánovi Adamovi na jeho aute, pričom ste poškodili aj Vaše auto, poisťovňa Vám uhradí škodu, ktorú ste spôsobili na svojom aute, a nie škodu spôsobenú na aute pána Adama. Na to slúži povinné zmluvné poistenie. Zároveň poisťovňa odpočíta dojednanú výšku spoluúčasti z poistného plnenia. V prípade, ak bude výška škody nižšia ako výška dojednanej spoluúčasti, poisťovňa poistné plnenie neposkytne.     

 • havarijné poistenie môže v rámci poistných podmienok alebo zmluvných dojednaní obsahovať výluky, ktoré si stanovujú poisťovne; takýmito výlukami sú škodové udalosti, ktoré poisťovňa nebude plniť, čo znamená, že klient nemá nárok na poistné plnenie, ako napr.
  • poisťovňa nebude hradiť všetky služby autoservisu
  • preplatí opravu len v servise, ktoré ona určí
  • ak dôjde k úplnému zničeniu vášho auta, poisťovňa môže mať úplne iné spôsoby určenia ceny Vášho auta

 (?!)  Buďte obozretný pri výbere havarijného poistenia. Skôr ako podpíšete zmluvu je potrebné sa detailne informovať a prečítať si poistnú zmluvu a poistné podmienky. 

ZDROJE A LEGISLATÍVA