Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ČO JE FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE A FINANČNÉ PORADENSTVO

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • ak sa neviete zorientovať v množstve finančných produktov, služieb a ponúk, ktoré poskytujú finančné inštitúcie, môžete sa obrátiť buď priamo na finančnú inštitúciu, alebo využiť služby tzv. finančného sprostredkovateľa, čiže finančného agenta , alebo finančného poradcu
 • finančný agent vykonáva činnosť, ktorá sa odborne nazýva finančné sprostredkovanie
 • finančný poradca vykonáva finančné poradenstvo
 • finančné sprostredkovanie slúži k ľahšiemu zorientovaniu sa v množstve ponúkaných produktov a služieb na finančnom trhu; jeho výsledkom je predloženiu ponúk spotrebiteľovi finančným agentom a následné uzatvorenie zmluvy s finančnou inštitúciou, tzn. finančný agent Vám poradí, odporučí a dá Vám na výber produkt, či službu podľa Vašich predstáv, potrieb a možností
 • finančné poradenstvo znamená poskytovanie odborných a nezávislých informácií, dôležitých pre riešene Vašich finančných potrieb, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v ponúkaných finančných produktoch a službách a zhodnotiť ich vhodnosť a výhodnosť
 • finančného agenta platí priamo finančná inštitúcia, na rozdiel od finančného poradcu, za ktorého služby si platíte priamo Vy
 • dohľad nad činnosťou finančných agentov a finančných poradcov vykonáva Národná banka Slovenska https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/financne-sprostredkovanie-a-financne-poradenstvo

 (?!)   Je potrebné si uvedomiť, že finančný agent poskytuje služby bezplatne. Nakoľko ho platí finančná inštitúcia, môže sa stať, že niektorí nepoctiví agenti Vám budú podsúvať produkt, na ktorom majú najvyššiu províziu, alebo Vás navádzať častejšie meniť poskytovateľa finančnej služby, preto buďte obozretní a všetky okolnosti si dobre premyslite.
___________

Môže finančný agent vykonávať finančné poradenstvo a naopak? Nie, nikdy nemôže vykonávať jeden subjekt aj finančné sprostredkovanie, a aj finančné poradenstvo. To znamená, že finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo a naopak finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.

 (+-)   Ferko si kúpil svoje vysnívané auto a chce si ho dať poistiť pre prípad krádeže. Nevie sa však zorientovať na trhu poistiek a rozhodnúť sa, ktorá je pre neho najvýhodnejšia. Preto sa obrátil na finančného agenta, ktorý mu poradil a dal mu na výber z viacerých ponúk poisťovní. Následne mu odporučil pre neho najvhodnejší produkt vzhľadom na jeho očakávania, ale aj finančné možnosti a pomohol mu s uzavretím poistnej zmluvy a potrebnou administratívou. Ferko za túto službu neplatil, nakoľko finančného agenta platí priamo finančná inštitúcia, v tomto prípade poisťovňa. 
Ak by Ferko využil služby finančného poradcu, ten by mu zhodnotil finančnú situáciu, poradil, navrhol a odporučil najvhodnejší produkt, no za služby finančného poradcu by musel zaplatiť.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Obe činnosti sú podnikaním a môžu ich vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom.1)

Finančný agent a finančný poradca by mali vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

Hneď na začiatku komunikácie s Vami Vás musia informovať o tom, či vykonávajú finančné poradenstvo alebo finančné sprostredkovanie.

Finanční agenti ponúkajú svoje služby na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo so samostatným  finančným agentom v príslušných sektoroch. Pokiaľ ide o finančného agenta , sami neuzatvárajú zmluvu priamo s klientom (pozn.: s výnimkou finančného agenta v sektore kapitálového trhu), len Vám sprostredkujú uzavretie zmluvy s finančnou inštitúciou.

Finanční poradcovia vykonávajú finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom.

Sektory vykonávania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
 • sektor poistenia alebo zaistenia
 • sektor kapitálového trhu
 • sektor prijímania vkladov
 • sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 • sektor doplnkového dôchodkového sporenia
 • sektor starobného dôchodkového sporenia

 (?!)  Vedeli ste, že finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo v sektore poistenia alebo zaistenia môžu na území SR po splnení podmienok vykonávať aj finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu EÚ?   

Povolenie na výkon činnosti a zápis v registri
 • finanční agenti, ako aj finanční poradcovia musia mať tzv. licenciu, čiže povolenie na výkon činnosti udelené Národnou bankou Slovenska (NBS), ktorá zároveň vykonáva dohľad nad ich činnosťou
 • sú zapísaní v príslušnom zozname v príslušnom podregistri NBS2) podľa sektorov, v ktorých pôsobia
Akí by mali byť finanční agenti a finanční poradcovia?
 • finanční agenti a finanční poradcovia by mali byť
 1. dôveryhodní,
 2. spôsobilí na právne úkony; činnosť môže vykonávať iba osoba staršia ako 18 rokov
 3. odborne spôsobilí, tzn. napr. pri finančných agentoch mať ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, absolvované osobitné finančné vzdelávanie, poprípade odbornú prax a vykonanú odbornú skúšku, pričom požadované podmienky a dĺžka praxe sa odvíjajú od toho, aké finančné produkty, či služby bude finančný agent poskytovať a o aký druh finančného agenta pôjde; finanční poradcovia musia spĺňať požiadavky najmenej pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti 
 4. bezúhonní
 5. technicky a organizačne pripravení

 (+-)  Pani Alenka plánuje zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky. Avšak nevie, aký produkt je pre ňu najvhodnejší. Z uvedeného dôvodu sa obrátila na finančného poradcu, ktorý jej urobil finančnú analýzu a poukázal na viaceré produkty, do ktorých môže po zvážení rizika uložiť svoje financie za účelom ich zhodnotenia. Pritom jej odporučil rozložiť si riziko na viac alternatív, aby pri zlyhaní niektorej z nich neprišla o všetky svoje úspory. Posledná úloha ostávala na pani Alenke, a to navštíviť finančnú inštitúciu a rozhodnúť sa, do ktorého produktu svoje voľné financie investuje, a či dá na odporúčanie finančného poradcu.

ZDROJE A LEGISLATÍVA