Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • spotrebiteľský úver je úver od banky alebo od nebankovej spoločnosti, tzv. nebankovky, ktorého výška môže byť od 100,- do 75 000,- eur, 
 • spotrebiteľským úverom je aj lízing, konkrétne finančný lízing, úver na kreditnej karte, či povolené prečerpanie prostriedkov na bežnom účte
 • je jednou z možností, ako si zabezpečiť napr. vybavenie domácnosti, nákup auta alebo iné tovary a služby v prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov, resp. úspor
 • banka alebo nebankovka sa poskytnutím spotrebiteľského úveru stáva veriteľom a spotrebiteľ sa stáva dlžníkom
 • spotrebiteľský úver nie je hypotekárny úver, jeho podmienkou nie je založenie nehnuteľnosti, avšak veriteľ od Vás môže vyžadovať ručenie alebo inú formu zábezpeky
 • spotrebiteľský úver tiež nie je úver bez úroku a ďalších poplatkov
 • poskytuje sa na základe zmluvy výlučne bezhotovostne v eurách alebo v cudzej mene
 • spotrebiteľský úver sa poskytuje spravidla na obdobie dlhšie viac ako 3 mesiace a jeho splatnosť je spravidla do 8 rokov
 • je možné ho predčasne splatiť, a to buď bezplatne, alebo platíte len náklady veriteľa v súvislosti s predčasným splatením
 • všeobecné informácie Vám banka, nebankovka alebo finančný agent poskytne ešte pred podpisom zmluvy na samostatnom formulári

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Čo je a čo nie je spotrebiteľským úverom

Spotrebiteľské úvery sú upravené osobitným zákonom,1) podľa ktorého ide o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Spotrebiteľským úverom nie je, ako už bolo spomenuté hypotéka, resp. úver na bývanie, ale ani komunálny úver, či úver, ktorého výška je nižšia ako 100,- eur, alebo ktorého výška prevyšuje 75 000,- eur, taktiež sem nepatrí operatívny lízing a pod.

Je potrebné, aby veriteľ posudzoval schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, čiže poznal jeho bonitu?

Áno, veriteľ je povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to pred uzatvorením zmluvy, ako aj pred jej zmenou pri navýšení úveru.

Tým na jednej strane veriteľ chráni seba minimalizovaním rizika nesplácania úveru, na druhej strane chráni aj spotrebiteľa, aby si nepožičal viac peňazí, ako sú jeho finančné možnosti, čím by sa neúmerne zadlžil. Veriteľ pri posudzovaní berie do úvahy najmä:

 • dobu, na ktorú sa spotrebiteľský úver poskytuje
 • výšku poskytnutého úveru
 • príjem spotrebiteľa
 • výdavky spotrebiteľa
 • prípadne účel spotrebiteľského úveru
 • ďalšie finančné a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť spotrebiteľa dodržať povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy

Veriteľ poskytne spotrebiteľovi zoznam všetkých dokladov, ktoré musí predložiť pri žiadosti o spotrebiteľský úver.

 Ako si veriteľ overuje získané informácie o spotrebiteľovi?
 • z interných alebo hodnoverných externých zdrojov, napr. zo Sociálnej poisťovne alebo z úverových registrov
 • priamo od spotrebiteľa
 • od finančného agenta
Informácie, na ktoré máte ako spotrebiteľ nárok 

Veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere povinný bezplatne informovať spotrebiteľa najmä o 

 • druhu spotrebiteľského úveru
 • samotnom veriteľovi, prípadne finančnom agentovi
 • celkovej výške, mene úveru a dobe jeho trvania
 • úrokovej sadzbe a ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN), ako aj celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť
 • výške, počte a frekvencii splátok istiny, úrokov a iných poplatkov spojených s úverom
 • možnostiach predčasného splatenia úveru
 • následkoch nesplácania úveru
 • práve na odstúpenie od úverovej zmluvy

 (?!)   Čo sú to Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere? Ide o formulár, prostredníctvom ktorého je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi všeobecné informácie o spotrebiteľskom úvere, a to v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, napr. elektronicky ešte pred uzatvorením úverovej zmluvy.
___________________

V reklame na spotrebiteľský úver je veriteľ povinný uviesť aj reprezentatívny príklad, ktorý obsahuje všetky predpoklady a podmienky produktu. To Vám umožní zrozumiteľne a stručne pochopiť úver samotný. 
 

Úroková sadzba spotrebiteľského úveru a ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)
Úroková sadzba

Úroková sadzba predstavuje odmenu pre veriteľa za požičanie finančných prostriedkov spotrebiteľovi pri poskytnutí úveru. Neznamená však celkové náklady za úver. Zvyčajne vychádza z aktuálnej situácie na finančných trhoch, obchodnej politiky veriteľa a z ohodnotenia bonity spotrebiteľa interným ratingovým systémom (pozn.: ten nie je spotrebiteľovi k dispozícii).

Vo všeobecnosti však platí, že čím rizikovejší je spotrebiteľ z pohľadu finančnej inštitúcie, tým vyššia môže byť výsledná úroková sadzba. Výška úrokovej sadzby závisí aj od faktorov, ako napr. doby splatnosti úveru, jeho výšky, či ručenia.

O zmene úrokovej sadzby musí byť spotrebiteľ vopred informovaný, spravidla je to aspoň 15 dní pred jej zmenou. 

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN sa na rozdiel od úrokovej sadzby rozumejú celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom a je vyjadrená ako ročný percentuálny podiel z celkovej výšky úveru. Takýmto nákladom je napr. spracovateľský poplatok za úver.

Ide o dôležitý nástroj porovnávania úverov, preto je potrebné zamerať sa pri výbere úveru nielen na úrokovú sadzbu, ale venovať náležitú pozornosť aj RPMN.

 (?!)   Počuli ste už o pojme maximálna odplata, odborne nazývaná ako najvyššia prípustná výška odplaty? Zjednodušene ide o maximálnu čiastku uvedenú v percentách, ktorú môže od Vás veriteľ požadovať za poskytnutie úveru. Maximálna odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej RPMN pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne, ktorým sa rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší forme poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi. Na účely jej stanovenia sa používa priemerná hodnota RPMN bánk a pobočiek zahraničných bánk za príslušný štvrťrok; údaje potrebné pre jej výpočet sú zverejnené na webovom sídle MFSR.
_________________

V prípade, ak RPMN nie je uvedená v úverovej zmluve, je nesprávne uvedená v neprospech spotrebiteľa alebo je RPMN vyššia ako maximálna odplata, považuje sa takto poskytnutý spotrebiteľský úver za bezúročný a bezodplatný, t. j. splácate len požičanú sumu, a to bez zvýšenia o úroky a poplatky! 
_________________

Ak máte dva úvery s identickými podmienkami (napr. výška úveru, doba splatnosti, či úroková sadzba), pričom sa líšia len vo výške RPMN, spravidla finančne výhodnejší by mal byť ten úver, ktorého RPMN je nižšia. 

Predčasné splatenie spotrebiteľského úveru

Je samozrejmosťou, že úver je potrebné riadne a načas splácať, a to formou splátok. Spotrebiteľský úver je možné splatiť aj predčasne pred lehotou jeho konečnej splatnosti, a to buď v celosti, alebo len jeho časť, a to na základe žiadosti spotrebiteľa.

V takomto prípade ste povinní uhradiť len úrok a náklady vzniknuté do jeho splatenia.

Kedy je predčasné splatenie spotrebiteľského úveru bezplatné?

 • ak k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru
 • ide o povolené prečerpanie
 • takéto splatenie sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná
 • suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000,- eur alebo
 • predčasné splatenie spotrebiteľského úveru sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby

 Kedy platíte za predčasné splatenie spotrebiteľského úveru?

Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky bezplatného predčasného splatenia spotrebiteľského úveru, vtedy je spotrebiteľ povinný uhradiť len účelne vynaložené náklady veriteľa, ktoré priamo súvisia s jeho predčasným splatením.

Tieto náklady však nesmú byť vyššie ako 

 • 1 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak do dátumu riadneho splatenia úveru, čiže ukončenia úverovej zmluvy ostáva viac ako jeden rok
 • 0,5 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak do dátumu riadneho splatenia úveru ostáva rok, resp. menej ako jeden rok

 (?!)   Je možné spotrebiteľský úver predčasne splatiť? Áno, spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania úverovej zmluvy úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti.
_________________

Ak chcete mať však predčasné splatenie spotrebiteľského úveru bezplatné, starostlivo si ho naplánujte!

ZDROJE A LEGISLATÍVA