Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

FINANČNÝ LÍZING

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo je to finančný lízing? 
 • lízing vo všeobecnosti môžeme považovať za prenájom tovaru dlhodobej spotreby, poznáme finančný a operatívny lízing
 • finančný lízing poskytnutý spotrebiteľovi je spotrebiteľským úverom a býva poskytnutý lízingovou spoločnosťou
 • pri finančnom lízingu sa po ukončení doby lízingu mení vlastníctvo predmetu lízingu; vlastníkom sa teda zvyčajne stáva osoba, ktorá predmet lízingu užívala počas trvania lízingu
 • počas samotného trvania finančného lízingu platíte pravidelné splátky, no predmet lízingu nie je vo Vašom vlastníctve, ale vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, Vy ho však môžete využívať
 • najznámejším finančným lízingom je lízing na auto, ale môže ísť aj o stroje, zariadenia a pod. (tieto sa nazývajú predmet lízingu)
 • operatívny lízing je druh lízingu, po ktorého ukončení ostáva predmet lízingu majetkom lízingovej spoločnosti

 (?!)   Pozorne si prečítajte všetky podmienky poskytnutia lízingu pred podpisom zmluvy!
__________

Pri finančnom lízingu sa nestávate majiteľom predmetu okamžite, ale až po jeho skončení. V prípade krádeže alebo škody si lízingová spoločnosť uplatní svoje nároky ako prvá a vy až následne, tzn. vôbec nemusíte dostať späť všetko, čo ste už zaplatili. To však záleží od vašej poistnej zmluvy. 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Lízing detailne

Ako už bolo spomenuté, finančný lízing, resp. finančný prenájom (v zahraničí sa niekedy používa pojem kapitálový lízing), poskytnutý spotrebiteľovi je spotrebiteľským úverom. Jeho podstatou je skutočnosť, že ako klient lízingovej spoločnosti využívate predmet lízingu po dobu trvania lízingovej zmluvy. Po podpise lízingovej zmluvy splatíte akontáciu a následne platíte pravidelné lízingové splátky podľa lízingového splátkového kalendára (spravidla mesačné). Celková výška splátok je daná predovšetkým obstarávacou cenou predmetu lízingu a koeficientom navýšenia. Po skončení lízingu sa stávate majiteľom predmetu lízingu.

Operatívny lízing, resp. operatívny prenájom znamená, že po ukončení lízingu ostáva stále predmet lízingu majetkom lízingovej spoločnosti, ktorá zároveň zodpovedá za predmet lízingu počas jeho trvania, za jeho údržbu, poistenie a pod. Operatívny lízing nie je spotrebiteľským úverom.

Z časového hľadiska môže byť lízing buď na dobu určitú (napr. 3 roky) alebo na neurčitú dobu.

 (?!)   Ako si vybrať medzi finančným a operatívnym lízingom? Ak je zámerom obstaranie predmetu lízingu, zvolíme finančný lízing. Ak máte záujem iba užívať predmet lízingu, je vhodnejší operatívny lízing.
________

Okrem rôznych poplatkov sledujte najmä ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Ide o efektívny nástroj pre porovnávanie finančnej výhodnosti úverových produktov, teda aj lízingu, samozrejme za predpokladu, že ostatné parametre produktu sú totožné.

Pojmy, s ktorým sa môžete pri lízingu stretnúť

akontácia – „nultá“, resp. prvá splátka, ktorá sa platí spravidla ešte pred prevzatím predmetu lízingu do užívania. Určujete si ju po dohode s lízingovou spoločnosťou podľa vašich disponibilných prostriedkov a na jej základe sa následne vypočítavajú mesačné splátky. Môže mať formu zálohy alebo prvej splátky navýšenej o určitú sumu (v prípade ak potrebujete odpočítať DPH). Jej výška býva od 20 % až do 60 % z obstarávacej ceny

lízingová splátka – pravidelná splátka (mesačná, štvrťročná) alebo nepravidelná (sezónna) splátka, ktorá je platená lízingovej spoločnosti; zahŕňa splátku obstarávacej ceny predmetu lízingu, lízingové navýšenie, poistenie predmetu lízingu či DPH

koeficient navýšenia (lízingové navýšenie) alebo aj nájomný faktor – ide v podstate o obdobu úroku, ktorý musíte zaplatiť finančnej inštitúcií poskytujúcej lízing, čiže lízingovej spoločnosti počas doby lízingu. V princípe sa počíta ako podiel celkovo zaplatených finančných prostriedkov počas doby lízingu a obstarávacej ceny predmetu lízingu. Neexistuje záväzný vzorec na výpočet tohto koeficientu a nie sú v ňom zahrnuté poplatky

splátkový kalendár – harmonogram splátok, na ktorom ste sa dohodli s lízingovou spoločnosťou pri podpise lízingovej zmluvy

odkupná hodnota - ide o konečnú odkupnú sumu po zaplatení všetkých splátok lízingu za prechod vlastníctva obstarávanej veci, ktorá sa platí na konci trvania lízingu (spravidla symbolicky do 100 eur, no môžete sa stretnúť aj s jej určením v percentách, napr. 5% z obstarávacej ceny)

spracovateľský poplatok - lízingové spoločnosti ho účtujú za prípravu zmluvnej dokumentácie a zvyčajne sa počíta ako percento z obstarávacej ceny predmetu lízingu (0,5 % až 1,5 % z obstarávacej ceny predmetu lízingu)

povinné havarijné poistenie - je povinnou súčasťou každého lízingu vozidla

Výhody lízingu
 • rýchlosť - vybavenie lízingu je spravidla rýchlejšie ako vybavenie úveru, často je možné uzatvoriť zmluvu priamo u predajcu
 • spravidla nižšia obstarávacia cena - možnosť nižšej obstarávacej ceny vďaka dohodám lízingových spoločností s predajcami (napr. autobazármi), prípadne ak nakupujete priamo u koncernovej lízingovej spoločnosti
 • lacnejšie poistenie - vďaka objemovým zľavám lízingových spoločností môžete získať zvýhodnené poistné sadzby
 • skrátenie odpisovanie - pre podnikateľov možnosť skrátenia odpisovania na 36, resp. 44 mesiacov v závislosti od toho, do ktorej odpisovej skupiny predmet lízingu patrí
 • dostupnosť - v zásade nevyžaduje ručiteľa ani iné zábezpeky, okrem vinkulácie poistenia, pretože po dobu lízingu je vlastníkom predmetu lízingu lízingová spoločnosť
 • menej administratívy - v jednej lízingovej splátke platíte aj splátku za obstaranú vec aj poistné, ktoré tak nemusíte platiť osobitne, ako v prípade úveru
 • garancia nemennosti výšky splátok vrátane poistného počas doby lízingu – môže sa však stať aj nevýhodou, ak by klientovi za normálnych okolností prináležala nižšia poistná sadzba (napr. klient nemal ani jednu poistnú udalosť a mohol by mať nárok na nižšiu sadzbu)
Nevýhody lízingu
 • akontácia - na začiatok potrebujete vlastné finančné prostriedky vo výške spravidla od 20 % kúpnej ceny obstarávanej veci
 • nutné poistenie - poistenie obstarávanej veci je nutnou podmienkou lízingovej zmluvy
 • poistná udalosť - v prípade krádeže alebo škody si lízingová spoločnosť uplatní svoje nároky ako prvá a vy až v druhom rade, a teda vôbec nemusíte dostať späť všetko, čo ste už zaplatili; to však záleží aj od vašej poistnej zmluvy. Je to z toho dôvodu, že štandardne je poistenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti
Úver alebo finančný lízing?

Rozhodovanie medzi úverom a lízingom je individuálne a závisí od viacerých faktorov, napr. či chcete byť od začiatku vlastníkom obstaranej veci alebo nie. Pri úvere sa stávate majiteľom veci okamžite, pri lízingu až po ukončení lízingovej zmluvy. Na rozhodovanie vplýva aj aktuálna finančná situácia, pri lízingu potrebujete mať istú časť finančných prostriedkov k dispozícii, ktorú platíte ako akontáciu lízingovej spoločnosti. Na druhej strane nezabezpečený úver je zvyčajne drahší ako lízing (nezabezpečený úver má vyššiu úrokovú sadzbu v porovnaní so zabezpečeným úverom).

 (+-)   Janko si chce kúpiť nové auto, a keďže nemá našetrený dostatočný obnos vlastných financií, rozhoduje sa medzi úverom a finančným lízingom. Chce mať však auto od začiatku vo svojom vlastníctve, naviac nemá ani na akontáciu, rozhodol sa preto pre úver. Predpokladá tiež, že v prípade nehody alebo krádeže dostane od poisťovne viac, keďže bude majiteľom auta.

ZDROJE A LEGISLATÍVA